Tre horisontella streck

Efter millenniemålen – FN:s nya utvecklingsmål post-2015

Just nu håller FN på för fullt och arbetar fram en ny utvecklingsagenda som ska ta vid när de åtta millenniemålen löper ut 2015. Arbetet med att ta fram FN:s nya utvecklingsmål kallas för Post-2015. I slutet på september samlades världens ledare i FN:s högkvarter i New York för att diskutera de nya hållbarhetsmålen och hur länder tillsammans ska arbeta mot en bättre värld.

FN:s åtta millenniemål är till för att göra världen bättre för alla människor och handlar bland annat om att minska fattigdom, se till att barn går i skolan, minska barnadödlighet och stoppa spridningen av olika sjukdomar. Sedan millenniemålen antogs i början av 2000-talet har världen på många sätt förändrats till det bättre. Andelen människor som lever i extrem fattigdom har halverats och fler barn än någonsin går i skolan. Men samtidigt som mycket pekar i rätt riktning släpar vissa mål fortfarande efter och gör det svårt för utvecklingen i stort att få önskvärd effekt. Kvinnors rättigheter, matsäkerhet, reproduktiv hälsa och miljömässig hållbarhet är några exempel på frågor som man kommer bli tvungen att rikta mer fokus och resurser på i den nya agendan.

På toppmötet den 25 september tryckte många deltagare på behovet av en mer inkluderande utvecklingsagenda som inte lämnar någon utanför. Tanken är att alla länder har ett ansvar att bära och att de nya målen ska vara en angelägenhet för alla. Något som de flesta länder var överens om under förhandlingarna var att utrotningen av fattigdom och hunger måste vara den nya utvecklingsagendans viktigaste frågor.

FN:s livsmedeslprogram WFP organiserar en march mot hunger i Karuzi provinsen, Burundi, Foto: UN Photo/Mario Rizzolio

FN:s livsmedeslprogram WFP organiserar en march mot hunger i Karuzi provinsen, Burundi, Foto: UN Photo/Mario Rizzolio

Hanna Hansson är samordnare för kampanjen Beyond 2015 i Sverige som arbetar med just dessa frågor och enligt henne har störst fokus under förhandlingarna legat på att sätta en tydlig ram för den nya agendan. Medlemsstaterna har bland annat skrivit under ett så kallat Outcome document där beslut kring de nya målen har satts upp. Länderna har även gjort en tidslinje för hur det kommande arbetet med målen ska se ut.

– Detta är viktigt eftersom det gör det möjligt för alla aktörerna att kunna orientera sig i processen och lättare veta vilka frågor som är mest brådskande framöver, hävdar hon.

Det som skiljer den nya utvecklingsagendan Post-2015 från millenniemålen är framför allt att länder ska arbeta efter det man kallar ”de tre dimensionerna av utveckling” nämligen att målen är universella, att de ska anpassas efter varje lands egna förutsättningar och att alla medlemsstater ska arbeta enligt ett gemensamt ramverk. En annan skillnad är att de nya målen kommer fokusera mer på deltagande och ägandeskap än tidigare. Alla länder ska få komma till tals och ha en delaktig roll i sin egen utveckling.

Innan det är dags för de nya utvecklingsmålen att fastställas kommer FN hålla olika högnivåmöten och debatter med medlemsstaterna. En arbetsgrupp, Open Working Group, har fått i uppdrag att skriva en rapport och ge förslag på nya mål till FN:s generalsekreterare. En expertkommitté har även tillsatts för att ta hand om finansieringen av den nya utvecklingsagendan.

Läs mer om FN:s millenniemål här

Läs mer om det svenska bidraget till kampanjen Beyond 2015 här 

Här kan du delta i FN:s omröstning om vad som borde finnas med i de nya utvecklingsmålen.

Publicerad: 2013.10.23

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp