Tre horisontella streck

Läskunnighet i världen

Under de senaste åren har det skett stora förändringar, bland annat har fler barn, och även vuxna, fått lära sig att läsa, skriva och räkna. Idag är 91 % av världens befolkning läskunniga.

Enligt mål 4.6 i de globala målen ska alla, ungdomar och vuxna samt män och kvinnor, i hela världen kunna läsa, skriva och räkna till 2030. Läskunnighet har ett stort inflytande för en hållbar utveckling eftersom det bidrar till:

  • Utrotningen av fattigdom: fler människor kan förbättra sin livssituation och engagera sig i arbetsmarknaden
  • Förbättrad hälsa: kunskapen om hur man skyddar sig från sjukdomar t.ex. HIV/AIDS ökar
  • Att uppnå jämställdhet: I några länder nekas främst flickor att gå till skolan, men när fler flickor får gå till skolan minskar ojämställdheten bland könen.

Vad betyder läskunnighet?
I grunden handlar läskunnighet om kunskapen att läsa, skriva och räkna. Att få lära sig läsa, skriva och räkna har med skoltillgång. Ju fler barn som får gå till skolan desto högre läskunnighet. I större delar av världen går nästan alla barn i grundskolan. Under de senaste 10 åren har den största ökningen skett i Afrika söder om Sahara där andelen barn som har börjat grundskolan ökat från 58 % till 76 %. Dessutom har antalet analfabeter minskat med 63 miljoner under de senaste 20 åren!

Vad är analfabetism?
Analfabetism är motsatsen till läskunnighet. Idag finns det 750 miljoner unga och vuxna som inte kan läsa och skriva, och den största orsaken är att de har blivit nekade till skolgång.

Två tredje delar av de som än idag inte är läskunniga är kvinnor. När flickor får gå till skolan minskar antalet barnäktenskap och färre unga kvinnor föder barn i tidig ålder. På så sätt skapas en positiv spiral där läskunniga föräldrar är mer villiga att skicka sina barn till skolan.

Bild1

 

JÄMFÖR LÄNDER – Hur ser det ut med läs- och skrivkunnighet i olika länder?

För att öka läskunnighet bland kvinnor och nå global läskunnighet har bland annat FN organet UNESCO startat flera projekt runt om i världen. Här kan du läsa mer om några av de många projekt som pågår just nu.
Pearson Initiative for Literacy
The CapED Programme

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp