Tre horisontella streck

Millenniemålen del 5 – Jämställdhet i världen!

Jämställdheten mellan män och kvinnor har ökat sakta men säkert sedan millenniemålen antogs. Vad innebär det när jämställdheten ökar och hur mäts det?  

Den kan tyckas lite otydligt att säga att jämställdheten ska öka, för hur mäts egentligen jämställdhet? Det här målet delades in i delmål för att göra mätningen lättare. Två områden som tittades på var antalet kvinnor i betalt arbete och antalet flickor i skolan.

Jämställdhet i skolan
Målet var att lika många flickor som pojkar skulle börja skolan. I utvecklingsregionerna har målet att utrota den ojämna könsfördelningen i skolan uppnåtts, men utvecklingen har inte sett likadan ut i alla områden eller inom alla utbildningsnivåer. Den största ökningen har skett i grundskolan. Idag har två tredjedelar av länderna i utvecklingsregionerna uppnått en jämn könsfördelning i grundskolan!

Möjligheten för flickor att gå i skolan påverkas av många olika faktorer. Exempelvis i Pakistan ökade antalet flickor i skolan med 12 % när tillgången till vatten förbättrades och tiden som lades på att hämta vatten därmed minskade!

Jämställdhet i arbetslivet
Antalet kvinnor i betalt arbete utanför jordbrukssektorn har också ökat! År 1990 var det omkring 35 % av världens kvinnor som hade ett en anställning som gav betalt. Den siffran beräknas ha ökat till 41 % i år, 2015. Framförallt går den ökningen att se i Afrika söder om Sahara, från 24 % (1990) till 34 % (2015).

En kvinna som har ett betalt arbete har större möjlighet att styra sitt eget liv eftersom hon inte blir ekonomiskt beroende av en man. Flickor som har en utbildning har dessutom större chans att få ett jobb! Däremot finns det inget som säger att utbildningsnivå ensamt är en garanti på att jämställdheten ökar i andra delar av en kvinnas livssituation. För att jämställdheten ska öka generellt krävs insatser på flera olika plan!

IMG_5476
Bilden är från en skola i Afarregionen i Etiopien.
Foto: Svenska FN-förbundet/Carolina Given-Sjölander

Projektet flicka
Ett av de bästa sätten att minska världens fattigdom är att satsa på jämställdhet. Hela samhällen påverkas positivt av att se till att även flickor får tillgång till utbildning. På grund av hur viktigt det är att satsa på jämställdhet och flickor har Svenska FN-förbundet startat kampanjen Flicka. Flicka sprider information om flickors utsatta situation i världen och hjälper till att samla in pengar till ett projekt i Afarregionen i Etiopien.

FN:s befolkningsfond (UNFPA) driver det projektet och arbetar aktivt med frågor som rör flickors rättigheter och reproduktiva hälsa. Fokus för projektet i Afarregionen är kvinnlig könsstympning och barnäktenskap.

Publicerad: 2015.10.26

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp