Hälsa

Under de senaste årtiondena har hälsan i världen förbättrats – vi lever längre än någonsin tidigare och färre dör i sjukdomar som malaria och aids. Flera av FN:s millenniemål handlar om sambandet mellan hälsa och fattigdom. Fram till år 2015 ska HIV/AIDS bekämpas, dödligheten bland både barn och deras mammor ska minska och fler människor ska få tillgång till vatten och toaletter. Svenskt bistånd stödjer olika satsningar på människors hälsa runt om i världen, många direkt kopplade till millenniemålen.

På den här sidan har vi samlat artiklar och videoklipp som handlar om hälsa i världen. Ta del av fakta om hälsa genom det du hittar här.

Video hälsa

Läs in
FLER

Artiklar hälsa

Malaria i världen minskar!

Sedan 2000 har dödsfall orsakade av malaria minskat med 66 % i den afrikanska regionen!  Enligt mål 3 i de globala målen ska vi till...

Medellivslängden i Bangladesh

Människorna i Bangladesh lever idag 26 år längre än de gjorde på 1960-talet!  Medellivslängden i världen har ökat markant de senaste decennierna. Ett land som...

Förbättrad mödravård i Eritrea

Eritrea var länge det land med högst mödradödlighet i världen. FN:s arbete har nu gett resultat och mödradödligheten har minskat med 75 procent. Den snabba positiva...

Könsstympning i världen

Omkring 200 miljoner kvinnor och flickor runt om i världen har blivit könsstympade och många fler riskerar att drabbas. FN finns på plats i flera...

Millenniemålen del 8 – HIV/AIDS i världen

Spridningen av HIV har minskat och antalet personer som får behandling har ökat. Men vad är de exakta siffrorna? Är det tillräckligt för att millenniemålet...
Läs in
FLER